شرکت رنگین زره

نزدیک به نیم قرن تجربه موفق در صنایع مختلف کشور - نماینده رسمی و انحصاری شرکت همپل در ایران

Hempel Sole Agent

Ranginzereh Company is Hempel Sole Agent in Iran since 2008

Read More

Company History

Ranginzereh Company has been beginning his activity since 1984

Read More

Standards And Certificates

Rangin Zereh Compane has ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001 and ISO TS 29001 from TUV NORD

Read More


Products

Marine

Marine Products

Protective

Marine Protective

Architectural

Architectural Products

Powder Coating

Powder Coating Products

Piplines

Piplines Products

Flooring Coating

Flooring CoatingProducts


Projects